سال رونق تولید
Logo
kermanshah

kermanshah

به اطلاع میرساند، پیرو موافقت اصولی شماره 43/4555 /ص مورخ 23 / 05 / 95 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی موسسین انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان کرمانشاه در روز دوشنبه مورخ 18 / 02 / 96 ساعت 10 صبح با رعایت تشریفات قانونی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار میگردد.
بدینوسیله از کلیه مدیران آزمایشگاه های همکار دعوت می گردد جهت ثبت نام، با در دست داشتن مدارک ذیل، دو روز قبل از تشکیل مجمع به دبیرخانه اتاق بازرگانی کرمانشاه به آدرس: بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 بهمن، جنب اداره کل تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

صفحه84 از84