حمایت از کالای ایرانی
Logo
سه شنبه, 21 شهریور 1396 08:39

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 96

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن کرمانشاه ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر و ﻣﻨﺪرج درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ 1396 ﻃﻲ بیست و یکمین ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ


 

 

5 01

 

 

6 01

 

 

 

 

 

7 01

خواندن 2036 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 شهریور 1396 08:50