حمایت از کالای ایرانی
Logo
kermanshah

kermanshah

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:20

گام بعدی

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:19

چه وقت مذاکره کنیم و چه وقت نکنیم؟

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:18

عدم قطعیت

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:15

آغاز یک مذاکره با هدف شرافتمندانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:14

پنداشت اشتباه درباره توافق

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:07

مذاکرات فروش

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:07

بازاریابی موبایلی

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:06

بوم مدل ارزش پیشنهادی

صفحه3 از65