حداقل سن قابل قبول برای اخذ کارت ( بازرگانی/عضویت ) چند سال است؟
\r\n

23 سال تمام.

\r\n