چگونه می توان اقدام به صدور یا تمدید کارت بازرگانی/عضویت نمود؟

با ورود به پیشخوان اینترنتی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند می توان نسبت به انجام فرآیندهای مذکور اقدام نمود.