سال رونق تولید
Logo
دوشنبه, 28 شهریور 1390 06:33

انواع خدمات صندوق ضمانت صادرات

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اعتبار سنجي داخلي
اعتبار سنجي خارجي
انواع ضمانت نامه ها
  - ضمانت نامه اعتبار توليدي
  - ضمانت نامه اعتباري ريالي
  - ضمانت نامه اعتباري ارزي
  - ضمانت نامه پوشش اعتبار خريد
انواع بيمه نامه
  - بيمه نامه كل گردش صادرات
  - بيمه نامه خاص صادرات
  - بيمه نامه خاص صدور خدمات فني و مهندسي
  - بيمه نامه سرمايه گذاري
  - بيمه نامه بلا اثرشدن قرارداد صادراتي
  - بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي
  - بيمه نامه تضمين مطالبات بانك بابت اعتبارات اسنادي ديداري

ريسكهاي تحت پوشش
  - ريسكهاي تجاري
  - استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده يا خدمت انجام شده
  - عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمات در سررسيد مقرر
  - عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف
  - ريسكهاي سياسي
  - بروز جنگ يا حالت جنگ
  - تيره شدن روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در
    سررسيد مقرر آنها نشود
  - اعمال سياست هاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود
  - اعمال سياست هاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار
  - صلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود.
  - ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريــدار كه به تشخيص هيئت مديره صندوق موجب عدم وصول
    مطالبات صادركننده شود.

خواندن 2050 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 شهریور 1390 06:37
محتوای بیشتر در این بخش: جايگاه حقوقي و چگونگی اداره صندوق »