سال رونق تولید
Logo
Super User

Super User

 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجارت و بازرگانی (شرایط سه سال سابقه طبق ائین نامه پیوست می باشد)
 • یک سری کپی ازتمام صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه بنگاهی تجاری دارای یک سال اعتبارو کدرهگیری (رویت اصل مدرک)
 • یک سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (ورویت اصل آن)، حداقل سن 23 سال تمام
 • یک برگ کپی پشت و رو کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی (ورویت اصل آن)
 • یک برگ کپی کارت ملی پشت و رو (رویت اصل آن)
 • یک برگ کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم متوسطه) ارائه اصل مدرک
 • عکس (4*6) 3 قطعه (جدید - رنگی - تمام رخ - پشت زمینه سفید - بدون کادر)
 • داشتن 2نفر معرف دارای کارت بازرگانی فعال از اتاق بازرگانی کرمانشاه و ارائه کپی کارت بازرگانی معرفین
 • داشتن حساب جاری فعال و دارای حسن اعتباربه نام شخص، فاقد چک برگشتی
 • ارائه مفاصا حساب دارایی و پلمپ دفاترثبت و گواهی عدم سوء پیشینه
 • فاقد شغل در دستگاه های دولتی (قوای سه گانه)
 • گذراندن دوره آموزش جهت دریافت کارت الزامی می باشد
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجارت و بازرگانی (شرایط سه سال سابقه طبق ائین نامه پیوست می باشد)
 • یک سری کپی تمام صفحات اساسنامه (رویت اصل آن) داشتن کلمه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در موضوع شرکت الزامی است
 • یک سری کپی اظهارنامه ثبت شرکت پشت ورو (رویت اصل آن)
 • یک سری کپی روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات (رویت اصل آن)
 • یک سری کپی پیش نویس آگهی تاسیس وتغییرات (رویت اصل آن)
 • یک سری کپی تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل (رویت اصل آن) – حداقل سن 23 سال تمام
 • یک سری کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت ازخدمت مدیرعامل (رویت اصل آن)
 • یک سری کپی مدرک تحصیلی مدیرعامل (حداقل دیپلم متوسطه) (رویت اصل مدرک)
 • یک سری کپی پشت و رو کارت ملی مدیرعامل (رویت اصل آن)
 • درخواست کارت با امضای مدیرعامل درسربرگ شرکت
 • یک سری کپی سند تجاری یا اجاره نامه بنگاهی تجاری رسمی دارای کدهگیری به نام شرکت به مدت یکسال (رویت اصل مدارک)
 • داشتن حساب جاری فعال، حسن اعتبار به نام شرکت، فاقد چک برگشتی
 • عکس (4*6) 3 قطعه (جدید – رنگی – تمام رخ – پشت زمینه سفید – بدون کادر)
 • داشتن 2نفرمعرف دارای کارت بازرگانی فعال ازاتاق بازرگانی کرمانشاه و ارائه کپی کارت بازرگانی معرفین
 • ارائه مفاصا حساب دارایی و پلمپ دفاترثبت و گواهی عدم سوء پیشینه
 • گذراندن دوره آموزش جهت دریافت کارت بازرگانی الزامی میباشد

ضمنا یادآورمیگردد بعد ازانجام مصاحبه و پذیرفته شدن، دفتر تجاری مورد بازدید قرارمیگیرد در صورت تایید دفتر، جهت ثبت نام ودریافت نامه های بند 15و فرمهای الف (استعلام بانک) و فرم د (استعلام گواهی امضا از دفتر خانه) به سایت اتاق مراجعه نمایید.

سه شنبه, 13 شهریور 1397 08:57

مدارک جهت داشتن کارت عضویت حقیقی

 • داشتن حداقل 23سال شمسی
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول
 • ارائه مدارکی ازقبیل مجوز تاسیس وبهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت واجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی درزمینه مزبور
 • تائید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن ازدارندگان کارت عضویت اتاق کرمانشاه یا کارت بازرگانی با 3سال سابقه تایید 2نفرازاعضای هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه
 • امضای تعهد نامه موضوع ماده 2آیین نامه (منشورعضویت)
 • گواهی نداشتن سوء پیشینه
 • گواهی ثبت در دفاتر تجاری از حوزه مربوط
 • داشتن محل کار با ارئه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی
 • دو قطعه عکس تمام رخ 4*6 جدید
 • کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو کارت ملی
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجارت و بازرگانی (شرایط سه سال سابقه طبق ائین نامه پیوست می باشد)
 • یک سری کپی ازتمام صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه بنگاهی تجاری دارای یک سال اعتبارو کدرهگیری (رویت اصل مدرک)
 • یک سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (ورویت اصل آن)، حداقل سن 23 سال تمام
 • یک برگ کپی پشت و رو کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی (ورویت اصل آن)
 • یک برگ کپی کارت ملی پشت و رو (رویت اصل آن)
 • یک برگ کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم متوسطه) ارائه اصل مدرک
 • عکس (4*6) 3 قطعه (جدید - رنگی - تمام رخ - پشت زمینه سفید - بدون کادر)
 • داشتن 2نفر معرف دارای کارت بازرگانی فعال از اتاق بازرگانی کرمانشاه و ارائه کپی کارت بازرگانی معرفین
 • داشتن حساب جاری فعال و دارای حسن اعتباربه نام شخص، فاقد چک برگشتی
 • ارائه مفاصا حساب دارایی و پلمپ دفاترثبت و گواهی عدم سوء پیشینه
 • فاقد شغل در دستگاه های دولتی (قوای سه گانه)
 • گذراندن دوره آموزش جهت دریافت کارت الزامی می باشد
دوشنبه, 06 آذر 1396 13:20

بازاریابی موبایلی

دوشنبه, 06 آذر 1396 13:16

بوم مدل ارزش پیشنهادی

دوشنبه, 06 آذر 1396 13:12

بوم مدل کسب و کار

دوشنبه, 06 آذر 1396 13:11

خودراه اندازی - قسمت پنجم

صفحه1 از4