نظرسنجی

در راستای روابط اقتصادی با دنیای خارج، بهترین گزینه برای اعزام هیئت تجاری به کشورهای هدف کدام است؟

کشورهای حاشیه دریای خزر - 18.8%
کشور چین - 12.5%
کشور ایتالیا-اکسپو میلان - 68.8%

صدور و تمدید کارت بازرگانی

کمیسیون های تخصصی و تشکل ها

فرصت های سرمایه گذاری