نظرسنجی

فرصت آفرین ترین حوزه جهت حل مشکل مربوط به بیکاری استان؟

توسعه بخش بازرگانی - 0%
توسعه بخش صنعت و معدن - 27.8%
توسعه بخش کشاورزی - 5.6%
توسعه بخش گردشگری - 61.1%
توسعه خدمات دیگر - 5.6%

صدور و تمدید کارت بازرگانی

کمیسیون های تخصصی و تشکل ها

فرصت های سرمایه گذاری