نظرسنجی

به نظر شما اتاق کرمانشاه کدامیک از موارد ذیل را باید در اولیت کار خود قرار دهد؟

صدور و تمدید کارت بازرگانی

کمیسیون های تخصصی و تشکل ها

فرصت های سرمایه گذاری