اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
Logo
دوشنبه, 06 آذر 1396 16:53

ویدئو اختصاصی از ارسال کمکهای اتاق بازرگانی کرمانشاه به مناطق زلزله زده با نظارت مستقیم رئیس اتاق و برخی از اعضای هیات نمایندگان مطلب ویژه

رسانه