EN   AR
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod

معرفی کمیسیون کشاورزی

استان کرمانشاه به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد و چهار فصل بودن آن، دارای پتانسیل های فراوارنی در حوزه کشاورزی می باشد. کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی و کارشناسان و اساتید دانشگاهی است که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه گرد هم جمع آمده اند.
شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه کشاورزی استان، رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی، و ارائه راهکار و چالشهای صادرات محصولات کشاورزی و ... از وظایف این کمیسیون میباشد.
هم اکنون این کمیسیون دارای یک رئیس و یک دبیر و 25 نفر عضو می باشد.