EN    AR    KU   
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
سه شنبه, 15 مهر 1399 11:22

معرفی انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون استان کرمانشاه

انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون استان کرمانشاه به منظور سامانده‍‍ی خدمات در امور آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعت‍‍ی و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و هم چنین انتقال تجربیات علم‍‍ی و عمل‍‍ی دست اندرکاران این رشته و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانون‍‍ی توسعه تشکیل گردیده است.
همکاری و مشارکت فعال با سازمان ملی استاندارد و یا سازمان های ذیربط، بررس‍‍ی و رسیدگ‍‍ی شکایات واصله از آزمایشگاه های همکار، ایجاد بانک های اطلاعات‍‍ی و اطلاع رسان‍‍ی و تهیه کتب و نشریات و منابع و ایجاد سایت و برگزاری دوره های آموزش‍‍ی، شناخت و معرف‍‍ی آخرین دستاوردهای فن آوری در روشهای نمونه برداری و .... از چمله اهداف این انجمن است.
این انجمن هم اکنون فعال نیست و در دست اقدام می باشد.