EN    AR    KU   
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
چهارشنبه, 23 مهر 1399 09:48

معرفی انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه

انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه، با بهره گیری از ظرفیت های قابل توجه مهندسی، دانش مدیریتی موجود و شناسایی زمینه‌های تخصصی کمتر مورد توجه داخلی که اقبال جهانی دارند، ظرفیت  های مهندسی مازاد استان را به عرصۀ رقابت بین المللی کشانده است. این انجمن در افق چشم انداز خود، نهادی مؤثر در افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های مهندس مشاور، پیمانکار و سازندگان ایرانی در عرصۀ بین‌المللی و به عنوان نمایندۀ ایشان در ارتباط با دولت و سایر نهادهای مؤثر بر صادرات می‌باشد.
توسعۀ صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های مهندس مشاور، پیمانکار و سازنده و بهبود شرایط صادراتی آنها در داخل کشور از جمله اهداف این انجمن می باشد.