EN    AR    KU   
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
دوشنبه, 17 آذر 1399 11:28

معرفی انجمن شرکتهای صنعت پخش کرمانشاه

انجمن شرکتهای صنعت پخش اتاق کرمانشاه بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد و همچنین تقویت تصدی‌گری بخش خصوصی پس از برگزاری مجمع تاسیس در محل اتاق کرمانشاه تشکیل شده است.
حفظ، حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در استان، کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده، تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استانداردهای لازم، ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان، شرکتهای علمی و تکنولوژی و برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها، موسسات، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش از اهداف تشکیل این انجمن میباشد.